หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การขออนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๑)

• นายอาเบะ ชินโช อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๓๐๓)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๖)

• หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๕)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๐)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๐)

• การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๙)

• การกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลายในกฎหมาย (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๘)