หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๒)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๓)

• เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๒๖๐)

• ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอร่างกฎหมาย และการตรากฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๒๖๔)

• การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๒)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๑)

• วันน้ำบาดาลแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๔)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕)

• ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปในประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๗)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๖,ว ๒๙๙)

• สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๓ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๕)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖)

• รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๗)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๐)

• รายงานสรุปภาพรวมการบริหารกำลังคนของส่วนราชการในฝ่ายพลเรือนและแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๑)