หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๑)

• (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๓)

• สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๑ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๘)

• รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๐)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๑)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๒)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๖)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๓)

• แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๗)

• เชค เคาะสีฟะฮ์ บิน ชัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เสด็จสวรรคต (นร ๐๕๐๘/ว ๒๒๓)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๒)

• การปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๓)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๕)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๗)

• วันผ้าไทยแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๒)

• สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๒ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๓)