หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๐ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๕)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๘)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙)

• ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๑)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๖)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๗)

• การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๙)

• รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๒)

• รายงานการถอดบทเรียนการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๑)

• รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๑)

• การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๐)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๒)