หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๕)

• รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๗)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๘)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๖)

• ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๐)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๗)

• การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (นร ๐๕๐๕/ว ๕๔๐)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๔๖)

• สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) (นร ๐๕๐๕/ว ๕๔๗)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๔๙)

• แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๐)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๗)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๘)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๙)

• การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๑)

• การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน (นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๙)

• สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๙ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) (นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๐)

• การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๓)

• แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๗๐) (นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒)