หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๙)

• รายงานผลการทบทวนและปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๐)

• การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๒)

• การลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภู (นร ๐๕๐๘/ว ๔๔๔)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๐)

• การกำหนดหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๖๐)

• การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ประชาชน (นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๓)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๙)

• แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๐)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๑)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๔)