หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๖๙)

• สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๗๘)

• ผลการประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๘๐)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๘๑)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๘๒)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๘๙)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๙๒)

• หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ ๕) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๙๓)

• ให้เร่งรัดการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๙๖)

• ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (การปรับตัวและการเข้าถึงดิจิทัล) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๙๘)

• แนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๙๗)

• การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๐๔)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๐๖)

• แนวทางการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจภายหลังธนาคารโลกแจ้งยกเลิกการจัดทำรายงานความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๑๐)

• แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารถาวรที่ส่วนราชการเป็นเจ้าภาพจัดงานหรือเข้าร่วมเทศกาล/งานนิทรรศการนานาชาติในต่างประเทศในนามประเทศไทย (ขอความเห็นชอบมอบบ้านไทยในโครงการร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing Expo 2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๐๙)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๐๗)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๑๖)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๑๗)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๑๘)

• การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๒๒)