หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี การเสนอความเห็น และการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๑/ว ๓๑๖๒)

• การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๖๖)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๖๗)

• ประธานาธิบดีแห่งรัฐเฮติถึงแก่อสัญธรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๓๑๖๕)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) (ศบค.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๗๔)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘๑)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘๓)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘๔)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ (โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้) และครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘๕)

• การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘๖)

• การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘๙)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๙๙)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๙๗)

• รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๙๘)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๐๕)

• แนวทางในการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๐๔)

• การดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) (นร ๐๕๐๕/๓๒๐๖)