หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐๒)

• การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐๓)

• ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐๗)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐๘)

• แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๐๙)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑๗)

• สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑๖)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑๕)

• ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑๘)

• ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (วัคซีน) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๒๐)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลแผนงาน หรือโครงการภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๒๑)

• แนวทางปฏิบัติในการส่งหนังสือราชการ กรณีเรื่องที่มีชั้นความลับ (ลับ ลับมาก) และการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๑/ว ๓๑๒๔)

• การขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการใด ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๒๖)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๓๑)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๓๒)

• การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๓๐)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๓๓)

• สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยสถาบัน IMD ปี ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๓๖)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๓)

• รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (นร ๐๕๐๕/๓๑๔๒)

• การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๕)

• การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณ๊พิเศษในวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๖)

• รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๔)

• การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปกำหนดใช้โดยอนุโลม (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๗)

• หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)] (ฉบับที่ ๔) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๘)