หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๔)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๓)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๖)

• การกำหนดหลักเกณฑ์ด้านความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับการจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ (นร 0505/ว ๓๐๕๘)

• มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๙)

• ร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคาร ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๗)

• มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๖๕)

• ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๖๙)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๖๘)

• การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗๑)

• ผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗๒)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗๗)

• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘๐)

• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘๑)

• มาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘๓)

• ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘๕)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘๘)

• แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘๖)

• การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘๔)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๙๔)

• การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาล (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๙๖)