หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำปี ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๓)

• การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานและของรัฐบาล (นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๖)

• รายงานผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖๐)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖๒)

• รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖๑)

• มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๖๙)

• การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๗๐)

• รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓๕)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓๓)

• การแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารขององค์การมหาชน (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓๔)

• การจัดสรรทุนการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ ว ๒๒๓๖)

• ให้รวบรวมข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๐๓)

• ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๒๓๐๒)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒๕)

• แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๘๙)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๘๘)

• การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๘๗)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕๕)

• รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕๖)

• สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๓๐)