หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘๑)

• การกำหนดวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘๔)

• การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘๓)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘๙)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘๕)

• การทบทวนปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (นร ๐๕๐๓/ว ๓๓๘๐)

• การแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลปลอม (Fake News) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๙๔)

• การติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๙๒)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๙๗)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐๔)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐๕)

• (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๙๙)

• โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐๐)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๙๘)

• การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐๖)

• การติดตามการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของส่วนราชการโดยใช้กลไกประชารัฐตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและการดำเนินงานเรื่องไทยนิยม ยั่งยืน (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐๗)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๑๔)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๑๗)

• แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย ๒๕๖๕ (Visit Thailand Year 2022) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๑๘)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๒๔)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๒๕)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๒๙)

• ขอขยายกลุ่มเป้าหมายในการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๓๑)