หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๒๘)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๒๙)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๓๒)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๓๓)

• แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (นร ๐๕๐๓/ว ๓๓๓๕)

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ (ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ....) (นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๓๙)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔๒)

• หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ ๖) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔๓)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔๑)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔๕)

• แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) [เรื่อง การแต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๙/๒๕๖๔)] (นร ๐๕๐๓/ว ๓๓๔๗)

• ผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔๖)

• วันหยุดราชการชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๕๒)

• สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๕๓)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๖๓)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๕๘)

• แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๕๖)

• การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดทำกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๓๕๙)