หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๖)

• วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๗)

• ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐)

• การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (นร ๐๕๐๘/ว ๙)

• การเร่งรัดดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ/ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒)

• มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๖๔) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑)

• การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๖)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑)

• การกำหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒)

• การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (นร ๐๕๐๕/ว ๕๖)

• การกำหนดมูลค่าแผนงานและโครงการพัฒนาตามมาตรา ๒๐ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๗)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๙)

• รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๐)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งทุนหมุนเวียน (นร ๐๕๐๓/ว ๖๑)