หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๘)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๙)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๐)

• วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนทร (เวียน มิ.ย. ๖๓) (นร ๐๕๐๘/ว ๒๖๒)

• มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๒)

• รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓)

• การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)] (นร ๐๕๐๓/ว ๒๗๔)

• ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดีถึงแก่อสัญกรรม (เวียน มิ.ย. ๖๓) (นร ๐๕๐๘/ว ๒๗๑)

•  เพลงสำคัญของแผ่นดิน (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๑)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๕)

• กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๗)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๒)

• รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๔)

• การจัดทำข้อมูลผลงานของรัฐบาล (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๕)

• การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๖)

• ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รวม ๕ ฉบับ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๙๘)