หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา สิ้นพระชนม์ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๔)

• มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๙)

• รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ ว ๒๑๔)

• ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๕)

• โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๖)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๐)

• รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๒)

• การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓)

• การกำหนดวันสำคัญของชาติ (วันรู้รักสามัคคี) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๘)

•  การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๗)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๐)

• รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน - นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (นร ๐๕๐๕/ว๒๒๙)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๘)

• การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๕)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๖)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (นร ๐๕๐๘/ว ๒๔๙)