หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/๘๕)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๘๘)

• การเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นร ๐๕๐๕/ว ๘๙)

• วันป่าชายเลนแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๑)

• มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง (นร ๐๕๐๕/ว ๙๗)

• การยืนยันร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว (แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี) (นร ๐๕๐๓/ว ๙๘)

• การเร่งรัดบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๑)

• การตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๒)

• มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ ๓ เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๐)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๓)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓)

• ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙)

• รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๐)

• รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒)

• การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖)

• มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๔)

• คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕)

• การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๗)

• การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔)

• แนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๒๗)

• แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕)

• ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบการออกกฎหมายลำดับรอง (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๔)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (เวียน มี.ค. ๖๓) (นร ๐๕๐๘/ว ๑๓๓)