หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๘)

• การปรับปรุงแนวทางการขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแปลกฎหมายและตรวจสอบรับรอง คำแปลกฎหมาย (นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๓)

• แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๗)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๖)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๔)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๗)

• การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานและของรัฐบาล (นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๐)

• ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจ้าท่าที่มีหน้าที่และอำนาจในการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำพิพากษาของศาล (นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๑)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๑๑)

• แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๑๕)

• รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๑๖)