MENUMENU

หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของศูนย์บริการของภาครัฐในชุมชน (นร ๐๕๐๕/ว ๗)

• การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖)

• แทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๒/ว ๑๑)

• วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒)

• แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๙)

• สุลต่านแห่งโอมานเสด็จสวรรคต (สุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด) (นร ๐๕๐๘/ว ๑๗)

• การถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (นร ๐๕๐๘/ว ๑๙)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (นร ๐๕๐๘/ว ๒๐)

• ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๒)

• มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓)

• หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๒ ฉบับ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๒)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐)

• การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑)

• การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anit-Fake News Center) (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒)

•  ให้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓)

• ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๕)