หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๖๗)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราช (นร ๐๕๐๘/ว ๒๗๕)

• สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๙)

• กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๕๐ วันพระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และพระราชพิธีอาสาฬบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา (นร ๐๕๐๘/ว ๒๘๐)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๙)

• แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๓)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๙๘)

• ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม (นาย บาญี กออิด อัสซิบซี) (นร ๐๕๐๘/ว ๓๐๒)

• การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๖)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรอิสระ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕)

• การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗)