หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร๐๕๐๕/ว ๑๗๒)

• พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๗๘)

• การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในคำกราบบังคมทูล/กราบทูล และระเบียบส่วนราชการในพระองค์ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๘๓)

• รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๘)

• มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๖)

• การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๗)

• กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (นร ๐๕๐๘/ ว ๑๙๑)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี(เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และเรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในตคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๖)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๙๓)

• รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๔)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๖)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๙)

• รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ และการจัดทำรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง ในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๐)

• ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล (นร ๐๕๐๗/ว ๒๑๑)

• พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๕)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๙)

• กำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๒๒)