หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจูฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๓๔)

• การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗)

• การเตรียมความพร้อมในการทำน้ำอภิเษกของจังหวัด (นร ๐๕๐๘/ว ๑๓๘)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔)

• พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๔๖)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๔)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (นร ๐๕๐๘/ว ๑๖๐)

• มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสตูล (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๔)