หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (๐๕๐๓/๕๙)

• การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖๐)

• แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (นร ๐๕๐๓/ ว๖๑)

• ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๒)

•  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๗๑)

• การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๗/ว ๗๓)

• กำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๗๕)

•  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเร่งรัดเสนอหนังสือสัญญาที่่ต้องเสนอขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ)(นร ๐๕๐๓/ว ๘๑)

•  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(นร ๐๕๐๕/ว ๕๕)

•  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๑)