MENUMENU

หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๙๖)

• เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (นร ๐๕๐๘/ว ๔๙๘)

• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๓)

• การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๑๔)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๑๓)

• การขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง (นร ๐๕๐๘/ว ๕๑๘)

• แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๗/ว ๕๒๑)

• การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๓)

• วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (นร ๐๕๐๘/ว ๕๒๙)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง (นร ๐๕๐๘/ว ๕๒๘)

• แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗) นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๓

• การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๖)

• การปรับปรุงการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการ (Call center) และสายด่วน (Hotline) ต่าง ๆ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๗)