หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๐๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๐)

• สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๔)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๑๘)

• การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๖)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๒๕)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๒๙)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช (นร ๐๕๐๘/ว ๔๓๔)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๗)

• แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๐)

• ขอเสนอมาตรฐานสถิติเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๑)

• รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๗/ว ๔๔๖)

• การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒) (นร ๐๕๐๗/ว ๔๔๘)