หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)(นร ๐๕๐๕/ว ๔)

• ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(นร ๐๕๐๘/ว ๕)

• การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๘)

• วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี(นร ๐๕๐๕/ว ๑๔)

• แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘)

•  ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗)

•  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒) (แนวทางการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)(นร๐๕๐๓/ว ๒๗)

• ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (นร๐๕๐๕/ว๓๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร๐๕๐๕/ว ๒๙)

• สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลในช่วง ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๘ - ๒๕๖๒) (นร๐๕๐๕/ว ๓๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๕)

• กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๘)