หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๕)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๒)

• ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๑)

• ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๕)

•  การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๒

• วันที่ระลึกพระบาทพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (นร ๐๕๐๘/ว ๔๖๔)

•  การประชุมคณะรัฐมนตรี (ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)นร ๐๕๐๕/ ว (ร) ๔๒๙)