หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๗)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๖)

• รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๕)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑

• รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๓)

• การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐)

• รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๗/ว ๔๐๖)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๘)

• สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๒)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๕)

• ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๖)