หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน (นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๗)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๙)

• โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔)

• การถวายราชสักการระสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพุบรี จังหวัดลพบุรี (นร ๐๕๐๘/ว ๓๔๖)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๔)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าหัวอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๕๘)

• การดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง (นร ๐๕๐๕/ว๓๖๔)

• การเร่งรัดการดำเนินการแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๒)