หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๗)

• หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖)

• แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๘)

• รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช 2561 และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัย คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อุดลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๘๙)

• ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๐)

• ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗)

• ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๙)

• รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑)

• การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๓)

• ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๒)