หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑)

• วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๗๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๒)

• แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๖)

• รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๘

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๖)

• รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๗)

• พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๘๕)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๐)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๕)

• ปรับปรุงแบบตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๒)

• การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง (นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓)

• รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๔)