หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๑)

• การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔)

• การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๒๒)

• การจัดทำคำแปลของกฎหมายและการดำเนินการของรัฐบาลเป็นภาษาต่างประเทศ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๓)

• การประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕)

• รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔)

• ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช ๒๕๖๑

• มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕)