หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๒)

• การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖๓)

• การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (นร ๐๕๐๕/ว ๖๖)

• การจัดทำแผนงาน/โครงการหลักในพื้นที่ ๖ ภาค (นร ๐๕๐๕/ว ๗๗)

• การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) (นร ๐๕๐๕/ว ๘๐)

•  การกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๓/ว ๘๑)

• แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 (นร ๐๕๐๕/ว ๘๙)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (นร ๐๕๐๘/ว ๙๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๙๗)

• ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๘)

• รายงานมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๓)

• ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๐ ทั้งปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๒)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๕)

• การทบทวนภารกิจการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๗/ว ๑๐๖)

• แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา (นร ๐๕๐๘/ว ๑๐๑)

• รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕)