หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒)

• รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

• พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๘/ว ๕๗๐)

• แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๘๐)

• ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๑)

• มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท(นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๐)

• การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับรายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๔)

• วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (นร ๐๕๐๘/ว ๕๙๖)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี(นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๘)