หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีควรทราบ (นร ๐๕๐๓/ว ๕๑๖)

• การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๐)

• รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (นร ๐๕๐๗/ว ๕๒๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๒)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๙)

• ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๕๔๔)

• การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๑)

• การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับรายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๕)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๙)

• เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๘ (