หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑(นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๒)

• มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๕)

• แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพากษาของหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๗๙)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๖)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๓)

• สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๕)