หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑)

• การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๓/ว ๕)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓)

• แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓)

• ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒)

• การถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหน่งมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๗)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๘)

• สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑)

• การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓)

• วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕)

• แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี(เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่องปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) (นร ๐๕๐๕/ว ๔๖)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๐)

• จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๑)

• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๙)