หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔)

• การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นของบุคลากรภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๖)

• โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๓)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร (นร ๐๕๐๘/ว ๓๘๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๗)

• การส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๘)

• มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๙)

• การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๐๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๓)

• ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๒)

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๙)

• การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๐)

• แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๒)

• การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๓๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๗)

• การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๘)