หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๒๙)

• การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔)

• มาตรการเพิ่อเตรียมการรองรับการตรากฎหมาย (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗)

• การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๖)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔)

• การขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่เหลือ) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๑)

• หนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๘)

• แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๖๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๒)