หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๖)

• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๗)

• มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕)

• รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรและพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๗๔)

• การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๐)

• แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๓)

• การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๔)

• การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๓)

• การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๔)

• ข้อสั่งกาารของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐)

• ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๗)

• สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)(นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๖)

• การติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๓/ว ๓๒๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๒)

• แนวทางการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงและการประเมินความเหมาะสมของผู้ได้รับการแต่งตั้ง (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑)