หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร๐๕๐๘/ว ๒๑๓)

• พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๔)

• การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๙)

• รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๒)

• การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๑)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็๋จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๕๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๔)