หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๐)

• การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ)(นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๕)

• การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ)(นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๐)

• การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๔)

• การพิจารณากำหนด "วันอนุรักษ์ควายไทย" (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒)

• หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕)

• การยืมตัวข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อช่วยดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๙)

• มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ [(เรื่อง การพัฒนาบุคคลากรภาครัฐโดยการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (เพิ่มเติม)] (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๙)

• การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘)

• การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสำคัญ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๑)

• วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๕๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๓)