หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖๒)

• การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๖)

• พระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๖๔)

• แนวทางการดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง (นร ๐๕๐๕/ว ๖๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖๙)

• การกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ (นร ๐๕๐๘/ว ๗๗)

• การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ (นร ๐๕๐๕/ว ๗๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๘๑)

• การนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๘๙)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๘๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๙๑)