หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๘)

• ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ (คำสั่ง นร ที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ - ๓๒๕/๒๕๖๐) (นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๓)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ และทำพิธิีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (นร ๐๕๐๘/ว ๕๙๗)

• แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐)

• หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๒)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๖๐๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๖)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๔)

• แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๘)

• การเตรียมการมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา(นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๙)

• ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (นร ๐๕๐๕/ว ๖๒๐)

• รายงานผลการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๒๕)

• แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๓๔)

• การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๓๕)

• วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๖๓๖)

• วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๖๔๑)

• แผนบูรณาการป้องกันและลุดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๔๓)

• คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสาม ที่ต้องได้รับเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม่ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๔๙)