หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๓)

• รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๕)

• มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๕๗๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๘๔)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ียวกับการจัดทำประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (นร ๐๕๐๘/ว ๕๙๑)