หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การติดตามการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดำเนินการ (นร ๐๕๐๕/ว ๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗)

• การถวายการสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๒)

• การถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๓)

• แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัด (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓)

• วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐)

• ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รัฐมนตรีปฏิบัติราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๕)

• การเสนอแผน กรอบสาระสำคัญ และระยะเวลาการจัดทำกฎหมายลำดับรอง (นร ๐๕๐๓/ว ๔๖)