หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๒๗๐)

• การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๒)

• แนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (นร ๐๕๐๓/ว ๒๗๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๔)

• ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๔)

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๓)

• การเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖)

• ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๕)

• ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๔)

• การถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๙๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๐)