หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และงานสโมสรสันนิบาต (นร ๐๕๐๘/ว ๒๓๖)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๘)

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/๒๕๑)

• มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๓)

• สรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖)

• การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๙)

• การเสนอร่างเอกสารในการประชุมสุดยอดระดับผู้นำ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๐)

• การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์หรือกำลังของเครื่องยนต์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒)