หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๒)

• การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้น ๆ (นร๐๕๐๘/ว ๒๑๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๘)

• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๗)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๙)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)(นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๒)

• การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๕)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๓๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๒)