หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๒)

• ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๓)

• รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช ๒๕๕๙ และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรและราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนิก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี พร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๘๔)

• การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๑)

• แนวปฏิบัติในการนำเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕)

• การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๖)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๑)

• รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕)

• การถวายราชสักกาาระสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๖)